Van deelen salaris online dating

Rated 4.50/5 based on 911 customer reviews

Therefore, when searching, you may have different results than expected. Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. VRIJ BELGIË onder LSt Di NQ van FRAN8 VAN CAUWELAERT en JULIUS HOSTE JR PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. Vlisschien zal een zeker aantal mannen, lie zich voorbijgaande met het activisme heb-ien gecompromitteerd bij deze gelegenheid eslist elke verdere medewerking staken in ene richting, die op een zoo weerzinwekkend vontuur moest uitloopen.

De ,, Deutsche Tageszeitung" schrijft het overigens uitdrukkelijk: ,, Een vrije ontwik-keling van het Vlaamsche volk en van de Vlaaimsche cultuur, ook nadat de vrede gesloten is, is slechts denkbaar onder Duitsche bescherming, onder een regeering, die op precies hetzelfde standpunt staat en blijft staan".Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Voor ons zelf, die als Vlamingen steeds in 'nvoorwaardelijke trouw onzen plicht hebben olbracht tegenover het land, kunnen de laat-te gebeurtenissen alleen een spoorslag zijn m op onze rechten weg voort te gaan, in e stille verwachting, dat al de Vlamingen van oeden wil en goede trouw zullen erkennen, at deze weg de eenig veilige en eervolle is n in de onwankelbare overtuiging — wat de Lijkskanselier ook bewere — dat Vlaanderen i zich de mogelijkheid draagt, mits het voor ijn recht moge strijden in een vrij en onaf-ankelijk België, om uit eigen kracht zijn eestelijke wedergeboorte te bewerken en te andhaven. Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition).Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. En wat de Vlaamsrfie beweging Detreft, hare beste vertegenwoordigers, de le-ien der groote studentenbeweging, liggen bij îonderden in onze loopgraven gereed om met ioodsverachting voor de bevrijding van het and, op te stormen tegen den Duitschen ge-veldenaar. Het Vlaamsche volk draagt heldhaftig en standvastig zijn ruim aandeet in den strijd voor het vaderland, zijn vrijheidsl'efde blijft sntembaar en onze vorst heeft geen trouwere underdanen.

Leave a Reply